• Regulamin sklepu do 20.03.2023r.

Regulamin Sklepu Internetowego Gagatki.eu

Sklep internetowy gagatki.eu jest prowadzony przez:      

AGAT Wioletta Dąbrowska, z siedzibą pod adresem Złoty Potok, ul. Sadowa 9, 42-253 Janów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, zarejestrowana jako podatnik VAT, NIP: 949 22 23 287, REGON: 368901689 (dalej: „Firma”)

SŁOWNICZEK: 
Magazyn – magazyn zlokalizowany we Wrocławiu, ul. Strawińskiego 13/24, 52-129 Wrocław, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.

DRIZ – funkcjonujący w ramach Magazynu Dział Reklamacji i Zwrotów obsługujący reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki kierowane do DRIZ powinny być adresowane na wskazany powyżej adres Magazynu oraz zawierać adnotacje „DRIZ”.

Sklep Internetowy gagatki.eu – prowadzony przez Firmę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową https://gagatki.eu, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie 

https://gagatki.eu.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego gagatki.eu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Firmą umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego gagatki.eu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Od 1 czerwca 2020 przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z Firmą za pośrednictwem Sklepu Internetowego gagatki.eu umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym gagatki.eu, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego gagatki.eu, zapytania do eksperta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego gagatki.eu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym gagatki.eu, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Biuro Obsługi Klienta, BOK  –  Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem mailowym sklep@gagatki.eu

Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający jej posiadacza do nabycia produktów  oferowanych przez Firmę na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej GAGATKI

Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub Punkty Odbioru Poczty Polskiej S.A.

Firma Kurierska – kurier Poczty Polskiej S.A. „Pocztex”, Inpost S.A., UPS Polska Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z o.o.

 

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gagatki.eu, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym gagatki.eu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego gagatki.eu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego gagatki.eu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego gagatki.eu zgodnie z jego przeznaczeniem.


4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego gagatki.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego gagatki.eu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego gagatki.eu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego gagatki.eu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.


5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego gagatki.eu oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego gagatki.eu nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego gagatki.eu.

 
2. Rejestracja


1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gagatki.eu (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane tamże dane oraz hasło dostępu, a także zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego gagatki.eu i Politykę Prywatności GAGATKI. Poprzez rejestrację Klient zawiera z Firmą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Sklepie Internetowym gagatki.eu.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym gagatki.eu, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego gagatki.eu, są nieodpłatne.


3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym gagatki.eu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gagatki.eu

1. Logowanie do Sklepu Internetowego gagatki.eu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego gagatki.eu. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). W razie zmiany danych dokonanej w trybie określonym w zdaniu poprzednim kolejne logowania do Sklepu Internetowego gagatki.eu odbywać się będą poprzez wpisanie zmienionego w taki sposób adresu e-mail lub hasła.

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym gagatki.eu zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego gagatki.eu widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym (to jest imię i nazwisko lub nick) dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego gagatki.eu w razie zamieszczenia przez zarejestrowanego Klienta recenzji produktu. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne dla innych użytkowników Sklepu Internetowego gagatki.eu. Zamieszczając jakiekolwiek dane w Sklepie Internetowym gagatki.eu, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym umieścić je w Sklepie Internetowym gagatki.eu. Zarejestrowany Klient zamieszczający recenzje produktu oświadcza, że władny jest do decydowania o udostępnieniu danych zawartych w jego profilu publicznym (to jest imienia, nazwiska lub nick’u) nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym gagatki.eu, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego gagatki.eu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego gagatki.eu oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do schowka,  a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym gagatki.eu. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą  naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego gagatki.eu, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego gagatki.eu, w której zostały zamieszczone - na przykład recenzje powinny być merytoryczne oraz dotyczyć produktu do którego się odnoszą, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Materiały nie powinny zawierać danych osobowych.
 
4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym gagatki.eu, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób; 
b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 
c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym gagatki.eu (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Firmie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Firmę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego gagatki.eu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Firmy oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego gagatki.eu. Klientowi z tytułu udzielenia Firmie powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie; 
d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym gagatki.eu, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Firmę z tego tytułu  w zakresie w jakim wynika ona z winy Klienta, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Firmy na pierwsze wezwanie Firmy.  
 
5. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego gagatki.eu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym gagatki.eu.
 
6. Firma uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego gagatki.eu Materiałów zawierających treści bezprawne, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym gagatki.eu.
 
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy gagatki.eu nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Firma nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą przechowywane przez Firmę lub stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego gagatki.eu.
 
8. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym gagatki.eu zawiera treści bezprawne lub w inny sposób narusza prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Firmę za pośrednictwem BOK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego gagatki.eu oraz informując, na czym polega naruszenie.
 
9. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego gagatki.eu mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym gagatki.eu. ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym gagatki.eu.    

12. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego gagatki.eu w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:
a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
b) przez Firmę w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Firmę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres mailowy przypisany do konta Klienta (to jest adres podany podczas rejestracji lub, w sytuacji, gdy Klient zaktualizował adres email, adres zaktualizowany) .

 

4. Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego gagatki.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego gagatki.eu: 
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Firmę świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym gagatki.eu nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

 

5. Warunki realizacji zamówień


1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego gagatki.eu jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 
b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
- wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
- w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru - wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;
- w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy przez Firmę Kurierską wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
- wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
- zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego gagatki.eu i Politykę Prywatności GAGATKI bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;
- kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - Firmą Kurierską,, w sytuacji gdy Klient wybrał taką formę dostawy;
b) do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.
Szczegółowe informacje na temat rozmiarów produktów (paczek), które mogą być dostarczane w poszczególnych formach dostawy oraz o kosztach dostawy znajdują się tutaj https://gagatki.eu/news/n/54/Dostawa
 
5. W Sklepie Internetowym Gagatki.eu prowadzona jest sprzedaż detaliczna, w związku z czym Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ  na stronie Sklepu Internetowego gagatki.eu.

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Firmę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”). O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów. 

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; 
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Punktu Odbioru.

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego produktu od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską powinien podać dokładny adres pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

12. W komunikacji z Klientem (np. w  wysyłanych przez Firmę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta  (o ile Firma będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

13. Po wprowadzeniu na terenie Polski obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Firma może wprowadzić ograniczenia w realizacji zamówień składanych przez przedsiębiorców stanowiących transakcje podlegające temu obowiązkowi. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że niniejszy §5 ust 13 nie dotyczy zamówień składanych przez Konsumentów.

 

6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski  za pośrednictwem jednej z Firm Kurierskich.

2. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w Punktach Odbioru - których adresy wymienione są na stronach internetowychpodmiotów obsługujących Punkty Odbioru.

3. Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę, Kartą Podarunkową. W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:
- w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub
- niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem BLIK, Kartą Podarunkową lub tzw. szybkim przelewem (w razie wyboru takiej formy płatności)
- zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Firmę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem Blik, Kartą Podarunkową lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

4. Klienci składający zamówienie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym Gagatki.eu (Klienci zarejestrowani) mogą, zamiast płatności dokonanej w sposób określony w § 6 ust. 3 powyżej, dokonać zapłaty za zamówienie podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Firmę Kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta Firmę Kurierską.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  

5. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.  W razie dokonywania płatności w formie przedpłaty Klient może dokonać płatności w jednej lub kliku formach wskazanych w § 6 ust 3. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości dokonania przedpłaty przy pomocy kilku form płatności przedstawione są pod adresem: https://gagatki.eu/news/n/113/Sposoby-platnosci
 
6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, Kartą Podarunkową, BLIKiem i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: Blue Media S.A. 
Blue Media S.A. jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i posiada zgodę Narodowego Banku Polskiego (NBP) na prowadzenie Systemu Płatności BlueCash.
Blue Media S.A ma certyfikat PCI DSS i działa zgodnie z normą ISO 27001. Usługodawca świadczy usługi szybkich płątności w oparciu o dokumenty i regulamin dostępne online pod adresami: https://pomoc.bluemedia.pl/dokumenty; https://pomoc.bluemedia.pl/storage/regulamin_platnosci_-automatycznych_bluemedia_29042020.pdf

Dostępne formy płatności, oferowane przed operatora to:
a) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

b) BLIK

c) szybkie przelewy bankowe
blue.png


7. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od GAGATKI lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym gagatki.eu.

8.Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

6a. Wystawianie i doręczanie faktur
Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez GAGATKI faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 

7. Czas realizacji zamówień

1. Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego gagatki.eu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia  bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem Firmy Kurierskiej) lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń co do wielkości dostarczanych przesyłek wskazanych w §5 ust 4,na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony:
a)  za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub
b) do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.

3. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować  wydłużenie  czasu dostawy lub brak dostawy.

4. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę  prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.


8. Warunki reklamacji

1. Firma ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Firma odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Firma w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy oraz opisem reklamacji. Reklamacja może zostać przesłana do DRIZ (z adnotacją „DRIZ-Reklamacja”).

4. Firma rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisamikodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Firma zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


9. Warunki gwarancji

1. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;  
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

 

10. Odstąpienie od umowy


1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
- od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa, w wykonaniu której Firma wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).

2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego gagatki.eu zlecił GAGATKI realizacje usługi (o ile w Sklepie Internetowym gagatki.eu oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w  § 10 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że GAGATKI nie dostarczył mu informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późniejszymi zmianami):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu, którego odstąpienie dotyczy. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 12  regulaminu. 

7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. 

8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Firmie produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W celu dokonania zwrotu prosimy:  po odebraniu przesyłki - odesłać taki produkt lub produkty na adres: AGAT Wioletta Dąbrowska ul. Igora Strawińskiego 13/24, 52-129 Wrocław.

9. Konsument może skorzystać ze zwrotu za pomocą strony Internetowej SzybkieZwroty.pl/GaGatki. Koszt usługi wynosi 10zł i zostanie rozliczony przez Firmę poprzez zmniejszenie wartości zwracanych produktów o tą kwotę. 

 11. Zwrot należności Klientom

1. Firma dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  
a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;
b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;
c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
d) odrzucenia przez Firmę oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 6 ust 3 , to jest w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w § 6 ust 3.
e) wykonania przez Klienta prawa zwrotu zakupionego produktu na zasadach określonych w § 10

2. W przypadku o którym mowa w § 11 ust 1 a) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W razie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego lub w razie nieodebrania zamówienia przez Klienta Firma dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów:
- W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;
- W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Firmie numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
- Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Firmie numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
- W formie zwrotu środków na rachunek przypisany do aplikacji BLIK – w razie opłacenia zamówienia przy użyciu tej aplikacji;

4. Jeżeli zwrot należności Klientowi odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym) Klient powinien podać Firmie pełne i dokładne dane niezbędne dla wykonania przez Firmę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

 

13. Dane osobowe


1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności GaGatki.

2. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w postaci imienia, nazwiska lub nick’u w jego profilu publicznym oraz zamieszczenie recenzji przy użyciu konta dla którego taki profil został stworzony, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Firmie oraz o zasadach przetwarzania przez Firmę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności GaGatki.

  

14. Postanowienia końcowe


1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego gagatki.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego gagatki.eu były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego gagatki.eu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego gagatki.eu.  

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego gagatki.eu rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego gagatki.eu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

6. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym gagatki.eu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności GAGATKI.

7. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy gagatki.eu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego gagatki.eu.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności GAGATKI.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

9. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego gagatki.eu, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego gagatki.eu zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

10. Dla uproszczenia w kontakcie z klientem pełna nazwa firmy może być używana zamiennie ze sformułowaniem "GaGatki".